Rzecki - Fakturowanie (wystawianie faktur i rachunków)

LICENCJA  - OPROGRAMOWANIA  "RZECKI "- Faktura firmy ORG-SERVICE II

 

Niniejsza licencja stanowi umowę między Producentem (firmą ORG-SERVICE II), a  Użytkownikiem (każdą osobą pobierającą  i wykorzystującą oprogramowania Faktura - "Rzecki" ) .

Niniejsza licencja dotyczy Oprogramowania (programu Faktura - "Rzecki" umożliwiającego wystawianie faktur VAT), a także dostarczanych do tego Oprogramowania:

 • aktualizacji
 • usług internetowych
 • pomocy technicznej

Aby zainstalować  i korzystać z Oprogramowania osoba pobierająca i instalująca  musi zaakceptować postanowienia licencji, stając się tym samym Użytkownikiem związanym niniejszą licencją.  Akceptację taką Użytkownik potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas pobierania i instalacji Oprogramowania. W przeciwnym razie Użytkownik nie ma prawa do jego wykorzystywania.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze postanowienia licencyjne upoważniają do zainstalowania i używania jednej kopii Oprogramowania na jednym urządzeniu stacjonarnym (komputer klasy PC) lub urządzeniu przenośnym (laptop, tablet itp.). Prawa nabyte wraz z tą licencją są niewyłączne. Oznacza to, że Oprogramowanie może być licencjonowane dla wielu różnych Użytkowników.

2. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE

Dostęp zdalny 

Użytkownik może korzystać z Oprogramowania zdalnie z każdego innego urządzenia. Użytkownik  może zezwolić innym osobom na dostęp do Oprogramowania w celu świadczenia usług pomocy technicznej. Żadna inna osoba nie może używać Oprogramowania na mocy tej samej licencji w tym samym czasie w jakimkolwiek innym celu.

Okres próbny ( darmowy )

Producent zezwala na używanie Oprogramowania na tzw. zasadzie próbnej. Prawa Użytkownika do korzystania  z Oprogramowania próbnego są ograniczone do  3 miesięcy od daty instalacji. Wersja próbna jest w pełni funkcjonującym Oprogramowaniem bez jakichkolwiek ograniczeń funkcjonalnych. Po okresie próbnym Oprogramowanie zachowa swoją funkcjonalność z wyłączeniem edycji okresów wykraczających poza 3 miesiące od daty instalacji. W każdej chwili mogą Państwo przekształcić swoje prawa do wersji próbnych na prawa abonamentowe.

Abonament

Producent udostępnia Oprogramowanie w ramach abonamentu. Prawa Użytkownika do korzystania z oprogramowania w ramach abonamentu są ograniczone do okresu abonamentu. Przewidziane (dostępne do zamówienia) okresy abonamentu to 6 lub 12 miesięcy.  Okres Abonamentu wybiera się podczas zamawiania klucza abonamentowego na stronie Producenta (twojprogram.pl). W razie przedłużenia abonamentu Użytkownik może nadal używać oprogramowania do czasu upłynięcia przedłużonego okresu abonamentu. Po wygaśnięciu Abonamentu Oprogramowanie zachowa swoją funkcjonalność z wyłączeniem edycji okresów wykraczających poza okres ważności Abonamentu.

Zakres licencji

Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. W związku z tym Użytkownik otrzymuje tylko niektóre prawa do używania Oprogramowania. Wszelkie pozostałe są zarezerwowane dla Producenta. Użytkownikowi nie przysługuje między innymi prawo do :

 • usuwania, obchodzenia lub zmieniania ograniczeń technicznych w Oprogramowaniu
 • dekompilowania ani dezasemblowania Oprogramowania    
 • używania Oprogramowania w jakikolwiek sposób sprzeczny z prawem
 • wynajmowania, wydzierżawiania ani wypożyczania Oprogramowania

 Dowód licencji

 Dowodem licencji jest ważny klucz abonamentowy oraz opłacona faktura zakupu klucza abonamentowego.

 Zmiana miejsca użytkowania oprogramowania

Użytkownik może przenosić Oprogramowanie wraz z bazami danych na inny sprzęt komputerowy dowolną ilość razy, pod warunkiem usunięcia Oprogramowania z wcześniejszej lokalizacji.

Pomoc techniczna

Producent świadczy pomoc techniczną za pośrednictwem strony internetowej "twójprogram.pl".

Odpowiedzialność Producenta

Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użytkowania Oprogramowania. Producent nie gwarantuje, że Program jest odpowiedni dla Użytkownika i że będzie nadawał się do zamierzonego przez niego celu i użytku.

Podstawa prawna

Podstawą prawną, a tym samym nadrzędną dla wszystkich innych postanowień, praw związanych z Oprogramowaniem jest "Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych".

3. OGRANICZONA GWARANCJA

 • Producent gwarantuje, że jeżeli Użytkownik będzie postępować zgodnie z instrukcją, Oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w naszych materiałach.
 • Gwarancja obejmuje Oprogramowanie, a okres jej trwania jest równoważny okresowi ważności abonamentu.
 • Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych działaniami Użytkownika lub zaniechaniem działań, działaniami innych osób lub zdarzeniami będącymi poza rozsądną kontrolą Producenta.
 • Za niedotrzymanie warunków gwarancji  Producent bezpłatnie wymieni lub naprawi Oprogramowanie. Jeśli nie będzie takiej możliwości Producent zwróci kwotę widniejącą na pokwitowaniu za wykupienie ostatniego klucza abonamentowego. Jest to jedyne świadczenie na rzecz Państwa za niedotrzymanie warunków ograniczonej gwarancji. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, Użytkownik musi odinstalować Oprogramowanie.
 • Użytkownik musi posiadać dowód zakupu, aby uzyskać usługę gwarancyjną. W sprawach gwarancyjnych prosimy kontaktować się poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej "twojprogram.pl".
 • Strony wyłączają odpowiedzialność Producenta za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika związane z używaniem Programu. W szczególności Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z używaniem bazy danych oraz brakiem dostępu do bazy danych, jak i z tytułu utraty spodziewanych korzyści, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczych itp. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje również niezakłócone korzystanie i posiadanie Programu.

4. PROMOCJE.

Producent może w dowolnym momencie ustalić tzw. "Promocję" na oprogramowanie. Promocja może zmieniać czasowo niektóre postanowienia poprzednich punktów licencji a w szczególności okresy wersji próbnych ( darmowych ) oraz ceny abonamentowe. W takim wypadku każdorazowo PRODUCENT poinformuje użytkowników o możliwości skorzystania z takiej Promocji na stronie internetowej "twójprogram.pl".