Gamma - Księga Przychodów i Rozchodów (Księga Podatkowa)

LICENCJA  - OPROGRAMOWANIA  KPiR Gamma firmy ORG-SERVICE II

 

Niniejsza licencja stanowi umowę między Producentem (firmą ORG-SERVICE II), a  Użytkownikiem (każdą osobą pobierającą  i wykorzystującą oprogramowania KPiR Gamma w tym Biura Rachunkowe) .

Niniejsza licencja dotyczy Oprogramowania (programu KPiR Gamma), a także dostarczanych do tego Oprogramowania:

 • aktualizacji
 • usług internetowych
 • pomocy technicznej

Aby zainstalować  i korzystać z Oprogramowania osoba pobierająca i instalująca  musi zaakceptować postanowienia licencji, stając się tym samym Użytkownikiem związanym niniejszą licencją.  Akceptację taką Użytkownik potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas pobierania i instalacji Oprogramowania. W przeciwnym razie Użytkownik nie ma prawa do jego wykorzystywania.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze postanowienia licencyjne upoważniają do zainstalowania i używania jednej kopii Oprogramowania na jednym urządzeniu stacjonarnym (komputer klasy PC) lub urządzeniu przenośnym (laptop, tablet itp.), chyba że dotyczy to Biura Rachunkowego (5 lub więcej podmiotów). Biuro Rachunkowe na mocy tej licencji jest upoważnione do wykorzystywania Oprogramowania w sieci komputerowej na wielu stanowiskach jednocześnie.

Prawa nabyte wraz z tą licencją są niewyłączne. Oznacza to, że Oprogramowanie może być licencjonowane dla wielu różnych Użytkowników.

2. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE

Okres próbny

Producent zezwala na używanie Oprogramowania na tzw. zasadzie próbnej. Prawa Użytkownika do korzystania  z Oprogramowania próbnego są ograniczone do  3 miesięcy od daty instalacji. Wersja próbna jest w pełni funkcjonującym Oprogramowaniem bez jakichkolwiek ograniczeń funkcjonalnych. Po okresie próbnym Oprogramowanie zachowa swoją funkcjonalność z wyłączeniem edycji okresów wykraczających poza 3 miesiące od daty instalacji. W każdej chwili mogą Państwo przekształcić swoje prawa do wersji próbnych na pełne prawa poprzez zakup Oprogramowania na naszej stronie internetowej..

Okres trwania Licencji

Wraz z zakupem Licencji na Oprogramowanie Producent i Użytkownik są związani Licencją bezterminowo. Bezterminowe jest także prawo do korzystania z Oprogramowania przez Użytkownik.

Zakres licencji

Oprogramowanie jest sprzedawane w postaci binarnej (skompilowanej) - gotowej do użycia, bez kodów źródłowych. W związku z tym Użytkownik otrzymuje tylko niektóre prawa do używania Oprogramowania. Wszelkie pozostałe są zarezerwowane dla Producenta. Użytkownikowi nie przysługuje między innymi prawo do :

 • usuwania, obchodzenia lub zmieniania ograniczeń technicznych w Oprogramowaniu
 • dekompilowania ani dezasemblowania Oprogramowania
 • wynajmowania, wydzierżawiania ani wypożyczania Oprogramowania

Dowód licencji

 Dowodem licencji jest ważny klucz programu oraz opłacona faktura zakupu Oprogramowania.

Zmiana miejsca użytkowania oprogramowania

Użytkownik może przenosić Oprogramowanie wraz z bazami danych na inny sprzęt komputerowy dowolną ilość razy, pod warunkiem usunięcia Oprogramowania z wcześniejszej lokalizacji.

Pomoc techniczna / Aktualizacja Oprogramowania (Upgrade)

Producent świadczy pomoc techniczną za pośrednictwem strony internetowej "twójprogram.pl". W raz z zakupem Oprogramowania, Użytkownikowi przysługuje przez okres 12 miesięcy stała i bezpłatna aktualizacja Oprogramowania. Po tym okresie Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zakupu Aktualizacji Oprogramowania (w cenach specjalnych dla aktualizacji). Wraz z jej nabyciem Użytkownikowi ponownie przysługuje okres 12 miesięcy stałych, bezpłatna aktualizacja Oprogramowania.

Odpowiedzialność Producenta

Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użytkowania Oprogramowania. Producent nie gwarantuje, że Program jest odpowiedni dla Użytkownika i że będzie nadawał się do zamierzonego przez niego celu i użytku.

Podstawa prawna

Podstawą prawną, a tym samym nadrzędną dla wszystkich innych postanowień, praw związanych z Oprogramowaniem jest "Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych".

3. OGRANICZONA GWARANCJA

 • Producent gwarantuje, że jeżeli Użytkownik będzie postępować zgodnie z instrukcją, Oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w naszych materiałach.
 • Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych działaniami Użytkownika lub zaniechaniem działań, działaniami innych osób lub zdarzeniami będącymi poza rozsądną kontrolą Producenta.
 • Za niedotrzymanie warunków gwarancji  Producent bezpłatnie wymieni lub naprawi Oprogramowanie. Jeśli nie będzie takiej możliwości Producent zwróci kwotę zakupu Oprogramowania. Jest to jedyne świadczenie na rzecz Państwa za niedotrzymanie warunków ograniczonej gwarancji. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, Użytkownik musi odinstalować Oprogramowanie.
 • Użytkownik musi posiadać dowód zakupu, aby uzyskać usługę gwarancyjną. W sprawach gwarancyjnych prosimy kontaktować się poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej "twojprogram.pl".
 • Strony wyłączają odpowiedzialność Producenta za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika związane z używaniem Programu. W szczególności Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z używaniem bazy danych oraz brakiem dostępu do bazy danych, jak i z tytułu utraty spodziewanych korzyści, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczych itp. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje również niezakłócone korzystanie i posiadanie Programu.

4. PROMOCJE.

Producent może w dowolnym momencie ustalić tzw. "Promocję" na oprogramowanie. Promocja może zmieniać czasowo niektóre postanowienia poprzednich punktów licencji a w szczególności okresy wersji próbnych ( darmowych ) oraz ceny Oprogramowania. W takim wypadku każdorazowo PRODUCENT poinformuje użytkowników o możliwości skorzystania z takiej Promocji na stronie internetowej "www.twójprogram.pl".